Promoció 2014-2015

CARACTERÍSTIQUES DELS NENS I NENES DE 4 ANYS

Benvolgudes mares i pares, aquesta informació us pot ésser útil per ajudar als vostres fills a aprendre, investigar, i fer-se grans, amb el vostre suport, motivació i acompanyament, sempre, respectant el ritme de cada nen i nena.

Quan parlem de característiques no podem deixar de banda les que han estat conferides a través d’una dotació genètica personal i que són desenvolupades en el medi familiar i social en una constant interacció amb l’entorn. El desenvolupament del nen o nena s’ha de promoure a partir d’aquestes característiques.

A l’edat de 4 anys, es comprova que els nens i nenes avancen considerablement en les adquisicions psicomotrius, en el llenguatge i en la simbolització. Gràcies a aquests nous aprenentatges tenen un coneixement més ampli del seu entorn immediat.

Quan el nen/a arriba a aquesta edat, ha avançat considerablement la seva coordinació sensor-motriu, i aquesta adquisició li permet una capacitat d’observació més detallada de tot allò que hi ha al seu voltant, cosa que augmenta i propicia la seva curiositat i el seu desig de manipulació i descoberta. En aquesta edat, la majoria de nens i nenes han aconseguit un avanç en el creixement i un major control postural, però és el moment en què han d’adquirir una orientació espài-temporal capaç de possibilitar-los una organització i domini de l’ambient circumdant.

Una altre aspecte característic d’aquesta edat és la capacitat i desig de comunicar les pròpies vivències, sia mitjançant l’expressió verbal, plàstica o corporal. A causa del progressiu domini de l’aparell fonador, el nen o nena és capaç de pronunciar i articular amb més precisió cada un dels fonemes que configuren el seu llenguatge. Augmenten el seu vocabulari i milloren el domini sobre les adquisicions de les estructures bàsiques de la llengua.

Mitjançant la imitació i el joc simbòlic, avança en la capacitat de simbolització i progressa en el coneixement de la realitat a partir de la interacció que es produeix en l’entorn i les seves experiències quotidianes. El nen o nena de 4 anys comença a tenir consciència de pertànyer a un grup i se sent un element actiu dins la seva minisocietat. Per aquest motiu té uns amics i amigues més estables i gaudeix i participa en les activitats grupals dirigides.

En aquesta edat s’inicia la capacitat per a establir relacions i comparacions i rebre informacions sobre tot allò que hi ha en el seu entorn a partir de les seves vies sensorials. A partir de la comparació, l’associació, la manipulació i la descoberta de les propietats d’aquells objectes o elements que hi ha al seu voltant, referma el seu coneixement de les característiques físiques referents al color, forma, textura, grandària i figura. El seu desig de conèixer i integrar els esdeveniments que tenen lloc al seu voltant passa per una gran activitat de manipulació, comparació, experimentació, inferència, imaginació, etc., i això, unit al desig de comunicar les seves pròpies accions, fa que la seva inquietud pels nous aprenentatges augmenti. La utilització activa del llenguatge possibilita un enriquiment del pensament, ja que poden pensar sobre allò que són capaços d’expressar i, de la mateixa manera, poden expressar allò que pensen.